Stambogsføringsregler

§1

Forældredyr skal inden parringen være stambogsført i DJR. Dispensation kan bevilges af DJR.

Tæver må tidligst parres når de er 1½ år gammel og må ikke parres efter det fyldte 8. år. Tæver må ikke have over seks hvalpekuld i deres levetid.

Der kan i særlige tilfælde, søges dispensation fra ovenstående.

Er der tale om dispensation for en race skal det fremgå som et tillæg til overenskomsten. Faderen til hvalpene skal have en dyrlægeattest, der beviser, at hunden har normale testikler på normal plads. For importerede hunde gælder samme regler.

§2

Ingen opdrætter kan få registreret sit opdræt, før der i DJR er registreret et af DJR godkendt kennelmærke. For oprettelse af kennelmærke, se kennelmærkereglerne.

§3

Såfremt der er flere ejere af hunden, skal dette fremgå af blanketten ”Ejerskifteforhold”. Det skal i påkommende tilfælde endvidere angives, hvem der har dispositionsretten over hunden. Såfremt der er flere ejere af et kennelmærke, er det den person som har dispositionsretten over kennelmærket, der har dispositionsretten over hunden.

§4

Alle hvalpekuld skal stambogsføres i DJR, og for det enkelte kuld alle hvalpe. Hvalpekuldets størrelse skal fremgå af anmeldelsesblanketten.

Hvalpekuldet skal anmeldes til registrering senest, når de er 3 uger gamle.

Det er opdrætterens ansvar, at hvalpene ID-mærkes inden de er 8 uger, og dette er tillige en forudsætning for, at få hvalpene stambogsført i DJR. Anmodning om registrering i Dansk Hunderegister sker gennem DJR samtidig med anmeldelsen af hvalpekuldet.

§5

Stambogen er hundens fødselsattest og skal altid følge hund og ejer. Det er opdrætterens pligt, at ejerskifte hunden inden den forlader opdrætteren.

§6

Opdrætteren er pligtig til skriftligt, på begæring fra DJR, at fremkomme med alle relevante oplysninger, der kan have relation til stambogsføringen.

På begæring er opdrætteren pligtig til at medvirke til udtagning af de nødvendige blod- og vævsprøver tilkontroldokumentation af hundens slægtskabsforhold. Pligten er også gældende for alle ejere af DJR stambogsførte hunde. Omkostningerne betales af DJR med mindre slægtsskabsforholdene ikke er som opgivet af opdrætteren.

Opdrætteren er ligeledes pligtig til, på begæring af DJR, at modtage dyrlægebesøg for kontrol af hundenes sundhed og velbefindende. Skønnes forholdene at være uacceptable, kan det medføre fortabelse af stambogsføringsretten.

Såfremt en opdrætter groft tilsidesætter almen etik og moral i forbindelse med sit virke eller på anden måde skader DJRs omdømme, kan opdrætteren fortabe retten til at få stambogsført sine hvalpe/hunde i DJR.

Er en person dømt/bliver dømt for overtrædelse af dyreværnsloven medfører det fortabelse af stambogsføringsretten.

§7

Opdræt, køb og salg af hunde til forhandler eller til forsøg er ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt, på kommerciel basis, at opkøbe hvalpe med videresalg for øje. Dette gælder både dansk og udenlandsk opdrættede hunde. Det er heller ikke tilladt at opdrætte, købe eller sælge hunde, der ikke er stambogsført i DJR eller anden af DJR anerkendt stambogsførende organisation.

Overtrædelse medfører fortabelse af stambogsføringsretten.

§8

Gebyr for stambogsføring fastsættes af DJR.

§9

DJR godkender, efter indstilling fra en races specialklub, bekæmpelsesprogrammer på sundhedsområdet.

DJR kan i særlige tilfælde, eventuelt efter indstilling fra en races specialklub, gøre avlsretten betinget af, at hunden er fundet fri for den pågældende lidelse.