Prøveregler Retrievere

DJR anerkendte apporteringsprøve og working test for Retrievere

 

Arrangør

DJR afholder selv prøver, men kan også lade samarbejdende organisationer/klubber afholde anerkendte og stambogsføringsberettigede prøver efter DJRs regler og retningslinjer.

 

Prøveledelse

Prøven ledes af en af DJR godkendt prøveleder, som er den højeste myndighed på prøvedagen.

Prøvelederen arrangerer prøven, som skal godkendes af dommeren.

Deltagerne skal følge prøveleder og dommers anvisninger på dagen.

Alle hunde skal holdes koblet, når de ikke er under afprøvning.

Det er ikke tilladt at afstraffe hunden på noget tidspunkt, hverken under eller uden for afprøvningen. Overtrædelse medfører bortvisning, gebyret tilbagebetales ikke. Gentagne tilfælde kan resultere i udelukkelse fra deltagelse på prøverne.

Hunden må ikke bære halsbånd under hele prøven.

 

Formål

Det er prøvernes formål at bedømme de deltagende hundes jagtegenskaber på en måde, så det i videst muligt omfang er hundens naturlige vildtfindende egenskaber, der bedømmes til gavn for avlen.

En hund, der er præmieret på Åben Klasse i Working Test, kan betegnes som en dygtig og effektiv jagtapportør, og prøven/bedømmelsen skal derfor tilrettelægges derefter i forhold til terræn og lignende. En præmiering i Åben Klasse i Working Test viser hundens forståelse og duelighed ved de discipliner, som er forventet af en egnet apporterende retriever, og den kan betegnes som en hund med bred forståelse af efterskuds arbejde. Hunden har vist sig trænbar og udvist vilje til samarbejde med føreren.

 

Følgende hunde kan ikke deltage

Løbske tæver, samt hanhunde der mangler den ene eller begge testikler.

Hunde, der på prøvedagen ikke er fyldt 12 måneder.

 

Vaccination m.m.

Hunden skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccination skal være foretaget senest 14. dage før prøven. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccination højst må være 4 år gammel. Dokumentation skal kunne fremvises på prøvedagen. Hunde, der viser tegn på sygdom, skade eller halthed, kan afvises af dommeren.

 

Officials egne hunde kan ikke deltage

Hverken dommer eller prøveleder kan være ejer eller fører af hund på en apporteringsprøve/Working Test, som vedkommende er ansvarlig for på dagen.

Ligeledes kan en dommer ikke dømme en person fra dommerens husstand.

 

Tilmelding og gebyr

DJR fastsætter tilmeldingsfrist og gebyr.

Prøverne annonceres på DJRs hjemmeside.

Der kan maksimalt deltage 30 hunde pr. klasse.

Der tilmeldes på en særlig blanket, og tilmeldingen er kun gyldig, hvis tilmelding og gebyr modtages inden fristens udløb.

Gebyret tilbagebetales, hvis prøven aflyses, eller hvis der meldes afbud på grund af løbetid eller dyrlægeattesteret sygdom.

 

Aflysning

DJR forbeholder ret til at aflyse en prøve eller en klasse, hvis der i den enkelte klasse er tilmeldt mindre end 10 hunde.

 

Startrækkefølge

Afgøres ved lodtrækning mellem de rettidigt modtagne tilmeldinger. Udskudte deltagere får gebyret tilbage. Udskudte hunde har førsteret til deltagelse i en senere prøve/samme klasse.

 

Dommere

Fungerende dommere på DJRs prøver uddannes og autoriseres af DJR.

Dommerens afgørelse baseres udelukkende på et helhedsindtryk fra dagens arbejde. Både hundens præstation, og de opnåede point fra posterne, afgør hvilken præmiering hund og fører har opnået.

Efter at alle hunde har gennemført dagens poster, får hund og fører en samlet afgørelse samt en mundtlig evaluering med deres præmiering.

Dommeren er øverste myndighed for prøvens afvikling. En dommers afgørelse er endelig og kan ikke appelleres

Dommeren skal sikre sig, at den rigtige hund er til bedømmelse.

Det er dommerens pligt at give hundene de bedste betingelser at arbejde under. Derfor er det vigtigt, at dommeren giver klar besked og instruerer klart og tydeligt om postens udførelse.

Dommeren skal være neutral og ikke lade tidligere præstationer have nogen indflydelse. Det er ligeledes vigtigt, at dommeren kun dømmer, hvad han/hun selv ser, og ikke lader sig påvirke af observationer fra andre.

Dommeren skal tage hensyn til hundenes sikkerhed under afprøvningen og ikke forlange forcering af farlige forhindringer, f.eks. pigtrådshegn, tilfrosset vand eller veje.

Dommeren bør have et stort praktisk kendskab til brugsegenskaberne hos retrievere og selv være aktiv jæger og hundefører. Dommeren skal ligeledes have jagttegn.

 

Appel/klage

Skulle der opstå situationer, som medfører kritik af afviklingen af prøven eller anden form for dommerkritik, bedes dette indsendt direkte til DJR på email senest 8 dage efter prøvens afvikling.

Hvis der på selve prøvedagen indkommer evt. klager, skal dommeren sammen med prøvelederen sende en indberetning til DJR om en evt. hændelse.

Der henstilles til at udvise god sportmanship og ikke ytres nedsættende bemærkninger om prøven eller om dommeren på selve prøvedagen. Enhver form for fornærmelser eller andre negative ytringer, som sker på selve dagen eller efterfølgende på de sociale medier, kan medføre tab af en evt. præmiering eller udelukkelser på fremtidige DJR prøver. En indsendt klage vil blive behandlet af DJR inden 14 dage efter modtagelse.

Afstraffelse af hunde må ikke finde sted under prøven eller på prøveområdet. Hvis det forekommer, vil det medføre bortvisning fra prøven.

 

Hvem kan deltage

Prøverne er åbne for alle retrievere med DJR stambog.

 

Generelle regler

For skader forvoldt af hunden har hundeføreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. For skader påført hunden og/eller ejeren/føreren, har skadevolderen ansvar i henhold til almindelig lovgivning.

Prøveresultater

Alle præmieringer registreres i DJRs database og vil automatisk vises som merit på hvalpelisterne.

 

Apporteringsprøve

Apporteringsprøve afholdes af DJR som en kvalitets/egnetheds bedømmelse.

Apporteringsprøven indeholder de grundelementer, som gør, at en retriever kan vurderes egnet som apportør.

Der præmieres ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Prøven/bedømmelsen SKAL indeholde følgende elementer:

 • Apportering af fuglevildt
 • Apportering af hårvildt (kanin eller hare)
 • Apportering af markering på vand
 • Apportering af markering på land
 • Dirigeringsopgave på land
 • Frit søg på ikke set udlagt vildt

 

Den apporterende hunds effektivitet bedømmes, men også dens lydighed, og derfor er dette også et element af prøven. Hunden føres fri ved fod under hele afprøvningen.

Disciplinerne i prøven er:

 

 1. Landmarkering af fuglevildt

Enkeltmarkering på land. Markeringen og nedfaldsstedet skal kunne ses af hund og fører, og der afgives skud. Afstand 20-30 meter. Terræn af passende beskaffenhed.

 

 1. Vandapportering

Enkeltmarkering af fuglevildt på vand. Markeringen og nedfaldsstedet skal kunne ses af hund og fører, og der afgives skud. Afstand 15-30 meter. Hunden skal på svømmedybt vand.

 

 1. Dirigering

Dirigering på land. Føreren skal vise, at hunden kan dirigeres til et ikke set udlagt emne. Kanin eller hare. Dirigeringen skal være ca. 30 meter og skal anlægges således, at hunden sendes ”ud/back” på kommando, stoppes på fløjte, og derefter sættes i søg, hvor føreren ønsker.

 

 1. Frit søg

Frit søg i passende terræn skal demonstrere, at ekvipagen kan afsøge et givent område for nedskudt vildt og spontant apportere dette. Her bruges fuglevildt. I et område på ca. 20 x 20 m. udlægges 5-6 stykker vildt med passende afstand. Hunden skal bringe emner til hånd efter dommers ønsker, men minimum 2.

 

 1. Lydighed

Under hele forløbet føres hunden fri ved fod, og hundens generelle lydighed vurderes i forhold til et helhedsindtryk.

 

Apporteringsprøven afholdes således, at alle hunde afprøves under samme konditioner og i samme terræn/bane/prøveforløb.

Der bruges koldt vildt/emner, som senest er aflivet/skudt dagen før afholdelse af prøven.

Ødelagte, beskadigede eller uegnede emner kasseres. ”Snaskede”/for brugte emner skiftes.

Der bruges vildt, fasaner, ænder, duer, kanin, hare m.m.

Der afgives skud med startpistol.

 

Fortrin

Hunden arbejder med fart og stil i samarbejde med føreren.

Hunden besidder gode vildtfindende egenskaber.

God vildtbehandling, blød mund, spontan apportering og aflevering til hånd.

Markeringsevne.

Overblik og overskud.

Hunden er lydig og letført.

 

Væsentlige fejl

Væsentlige fejl kan opvejes af andet rigtig godt arbejde, men ved gentagne væsentlige fejl er det dommers vurdering, om hunden udgår.

Hunden arbejder ikke målrettet med lyst og energi.

Dårligt samarbejde, ukontrollerbarhed, ulydighed.

Nervøs atypisk adfærd.

Unødig og støjende føring.

 

Diskvalificerende fejl:

Diskvalificerende fejl medfører bedømmelsen Ikke Bestået, og at man udgår af bedømmelse.

Knaldapportering.

Hårdmundethed.

Piben/halsgivning.

Løser ikke opgaven.

 

DJR anerkendt Working Test Åben Klasse for

retrievere

 

Åben Klasse Working Test afholdes af DJR som en officiel og udvidet kvalitets bedømmelse. Den indeholder jagtrelateret afprøvning med udgangspunkt i de opgaver, som en retriever bliver udsat for på aktiv jagt. Working Testen indeholder momenter, der så vidt muligt afprøver hundenes naturlige vildtfindende egenskaber i forskellige terræn typer. Der ses på hundens markeringsevne, vedholdenhed, stil og spontanitet igennem prøven, greb og aflevering samt evnen og viljen til at samarbejde med føreren.

Der præmieres med 1., 2. og 3. præmie.

 

Adgangskrav

Hunden skal have bestået DJRs apporterings prøve.

Ingen deltager bør tilmelde sig til en Åben Klasse Working Test uden grundigt at have sat sig ind i denne vejledning og være fuldt bekendt med dette Working Test reglement.

Prøven/bedømmelsen indeholder følgende:

Prøven er en kvalitets bedømmelse, og den afholdes udelukkende på dummyer, hvor der gives afgives skud. Det er en jagtrelateret afprøvning, hvor bedømmelsen tager udgangspunkt i hundens vildtfindende egenskaber samt den trænings standard, som hunden udviser på dagen. Ligeledes bedømmes samarbejdet imellem hund og fører.

 

Generelt

En Working Test tilrettelægges og gennemføres således, at alle afprøvninger af hunden sker i jagtlignende situationer.

Hundeføreren får på prøvedagen udleveret et startnummer, som skal bæres synligt under bedømmelsen. Der kan i alt deltage max. 20 hunde.

Prøven afvikles med 4 forskellige poster. På posterne arrangeres opgaverne således, at hver hund og ekvipage sikres jagtrealistiske og jævnbyrdige opgaver i efterskuds arbejde.

Hver post vil have sit eget tema og indeholde opgaver inden for markeringsopgaver, dirigeringssituationer og et aktivt frit søg. Der vil være momenter med vandarbejde, og en post kan bestå af 1 til 3 delopgaver.

Det er også muligt, at der vil indgå et drev, hvor 2, eller flere, hunde indgår i opgaven.

DJR skal sikre, at prøvelederen har et vist kendskab til jagtsituationer, således at hver hund og ekvipage sikres realistiske prøveopgaver.

Der gives point på posterne, og der anvendes pointskala (0-10 point) pr. post.

Under hele forløbet føres hunden fri ved fod, og hundens generelle lydighed vurderes i forhold til et helhedsindtryk, som bedømmes 0-10 point.

 

 

0 point: Er diskvalificerende fejl i følge dette reglement, eller hvis opgaven ikke løses. Hvis hunden begår en diskvalificerende fejl, vil den ligeledes udgå af prøven. Der gives ligeledes 0 point, hvis en delopgave ikke løses.

1-3 point: Den meget usikre og mangelfulde præstation, hvor hunden har stort besvær med opgaven, og præstationen er præget af belastende fejl i varieret grad.

4-6 point: Den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven. Ubetydelige fejl kan accepteres.

7-10 point: Den overbevisende præstation, hvor hund og fører effektivt arbejder sammen. Opgaverne løses, så det ser let ud. Præstationen er præget af hundens fortrin, og der begås ikke fejl under udførelsen af opgaven.

 

Præmiering

For at opnå præmiering, skal hunden minimum have opnået 5 point i hver af de 5 pointgivende elementer.

25-30 point giver en 3.præmie.

30-40 point giver en 2.præmie.

40-50 point giver en 1.præmie.

 

 

 

 

 

Fortrin

Hunden arbejder med fart og stil i samarbejde med føreren.

Hunden besidder gode vildtfindende egenskaber.

God vildtbehandling, blød mund, spontan apportering og aflevering til hånd.

Markeringsevne.

Overblik og overskud.

Hunden er lydig og letført.

 

Væsentlige fejl

Væsentlige fejl kan opvejes af andet rigtig godt arbejde, men ved gentagne væsentlige fejl er det dommers vurdering, om hunden udgår.

Hunden arbejder ikke målrettet med lyst og energi.

Dårligt samarbejde, ukontrollerbarhed, ulydighed.

Nervøs atypisk adfærd.

Unødig og støjende føring.

 

Diskvalificerende fejl

Diskvalificerende fejl begået medfører bedømmelsen Ikke Bestået, og at man udgår af bedømmelse.

Knaldapportering.

Hårdmundethed.

Piben/halsgivning.

Løser ikke opgaven.

 

Dommeren kan blandt de hunde, der har fået 1.præmie, udnævne bedste hund på dagen baseret på højeste opnået pointtal. Ved pointlighed kan der arrangeres en matchning. Bedste hund prædikatet vil dog ikke blive noteret i hundens stambog, men kun være til ære for hund og fører.